Ta strona korzysta z plików cookies. Parametry ich działania możesz ustawić w swojej przeglądarce. Więcej na ten temat możesz zobaczyć tutaj.
X

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne
 1. Definicje użyte w Regulaminie:
  • Serwis – serwis internetowy dla przedsiębiorców, dostępny pod adresem www.cmmp.pl.
  • Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.cmmp.pl, to jest Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców z siedzibą na os. Handlowe 5, 31-935 Kraków wpisanego do KRS pod numerem 0000172347.
  • Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do stworzenia Profilu Użytkownika/Firmy.
  • Profil – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do dobrowolnego wpisywania dodatkowych informacji o Użytkowniku.
  • Usługi – funkcjonalności Serwisu udostępnione Użytkownikom w formie bezpłatnej.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela Serwisu.
§2
Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu
 1. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania w szczególności z następujących Usług:
  • stworzenia Profilu firmy lub prywatnego,
  • zamieszczania oferty swoich usług/produktów,
  • udziału w dyskusjach w ramach tworzonych przez Użytkowników grup tematycznych,
  • dzielenia się informacjami,
  • korzystania z narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu.
 2. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy.
 3. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników, a także wprowadzenie odpłatnych funkcji Premium.
 4. Użytkownik posiadający kod specjalny ma możliwość wyróżnienia swojej wizytówki.
§3
Rejestracja w Serwisie
 1. Rejestracja w Serwisie jest możliwa po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego dostępnego pod adresem: www.cmmp.pl/rejestracja.html.
 2. Podczas zakładania Profilu Firmy, przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących informacji:
  • adres e-mail,
  • pełna nazwa firmy,
  • adres firmy.
 3. Podczas zakładania Profilu Użytkownika, przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących informacji:
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko.
 4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub nieaktualnych, Właściciel Serwisu lub osoba przez niego wyznaczona, mają prawo:
  • wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
  • zablokować Profil Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
  • skasować Konto Użytkownika.
 5. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika informacji, Właściciel Serwisu może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te informacje.
 6. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 7. Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub innych informacji od MSKiP na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość usunięcia swojego Profilu i zaprzestania z korzystania z Serwisu, bez podania przyczyny.
§4
Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w czasie kiedy jest zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu.
 2. Podczas rejestracji w Serwisie, a także w trakcie korzystania z niego, Użytkownik ma obowiązek podawania danych aktualnych oraz zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich znaków towarowych i znaków firmowych, które umieszcza w Serwisie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego jakichkolwiek roszczeń z powodu naruszenia praw do znaków towarowych/firmowych przez jakąkolwiek osobę/firmę.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących jego działalność gospodarczą.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane przez niego w serwisie.
§5
Zasady odpowiedzialności Właściciela
 1. Właściciel zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w zakresie zapewnienia najwyższej jakości i stabilności Serwisu. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za:
  • zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich,
  • za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i funkcjonalności w ramach Serwisu.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu.
 3. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu lub mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu, o których mowa w pkt.1 i 2.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników,
  • działania Użytkowników i podmiotów trzecich oraz wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do:
  • moderowania, przeredagowania lub skracania tekstów umieszczanych przez Użytkowników,
  • usunięcia treści wprowadzających w błąd innych Użytkowników, zabronionych przez prawo, obraźliwych, wulgarnych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego,
  • zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 6. Użytkownik zamieszczający treści zabronione (o których mowa w pkt.5) może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
§6
Uczestnictwo w grupach
 1. Każdy Użytkownik może założyć grupę tematyczną.
 2. Członkostwo w grupach jest całkowicie dobrowolne i można z niego w każdej chwili zrezygnować.
 3. Grupy są moderowane przez założycieli i/lub administratorów grupy.
 4. Administrator ma prawo przyjmowania i usuwania członków grupy oraz moderowania treści grupy.
§7
Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w stosunku do danych osobowych osób działających w imieniu i na rzecz Użytkownika jest MSKiP z siedzibą na os. Handlowe 5, 31-935 Kraków.
 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, przetwarzane są w następujących celach:
  • rejestracji (utworzenia) i modyfikowania Profilu w Serwisie,
  • przesyłania informacji, komunikatów, newslettera na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji,
  • w celach marketingowych.
 3. Każda osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
 4. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu.
 5. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 6. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
§8
Postanowienia końcowe
 1. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Właściciela Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.07.2011r.
 4. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym http://www.cmmp.pl/regulamin.html.
 5. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili z zastrzeżeniem jednak, że o zmianie takiej, jeszcze przed jej wprowadzeniem, powiadomi Użytkowników Serwisu poprzez wysłanie do nich e-maila na adres podany podczas rejestracji i/lub komunikaty na stronie Serwisu.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
© 2011-2015 MSKIP