Ta strona korzysta z plików cookies. Parametry ich działania możesz ustawić w swojej przeglądarce. Więcej na ten temat możesz zobaczyć tutaj.
X

CEIDG - jak wypełnić wniosek?

CEIDG - jak wypełnić wniosek?
 

Od 1 lipca 2011r. zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.) po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw została utworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zarejestrować działalność w CEIDG może każda pełnoletnia osoba fizyczna i nie są do tego potrzebne żadne dokumenty oprócz wypełnionych i podpisanych odpowiednich wniosków.

CEIDG to system umożliwiający założenie firmy przez Internet i ewidencjonujący osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.

System CEIDG umożliwia złożenie on-line wniosku o:

 • wpis do ewidencji
 • zmianę wpisu (np. w zakresie miejsca lub rodzaju prowadzonej działalności)
 • zawieszenie działalności
 • wznowienie działalności
 • wykreślenie z ewidencji

Czynności tych dokonać można przez Internet, z każdego miejsca w Polsce i za granicą, bez konieczności odwiedzania urzędu.

Jak wypełnić wniosek CIDEG 1Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG :

1. Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek CEIDG-1 można wypełniać poprzez samodzielne uzupełnianie pól formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora, który poprzez przewodnik ?krok po kroku? i pytania pomocnicze ułatwia uzupełnienie kolejnych rubryk.


Jak wypełnić wniosek CIDEG 2


Jak wypełnić wniosek CIDEG 3


Przyszły przedsiębiorca wypełnia formularz na stronie internetowej www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl i podpisuje go podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Na stronach tych można również założyć konto przechowujące podstawowe dane użytkownika, co przyśpieszy proces obsługi wniosku (będzie on pre-wypełniany na podstawie informacji podanych wcześniej w celu założenia konta).

Profil Zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ uprawnionego podmiotu publicznego. Jest on bezpłatną i ogólnodostępną alternatywą dla podpisu elektronicznego. Wykorzystując Profil Zaufany, obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby z niej skorzystać, wystarczy wejść na platformę http://epuap.gov.pl/wps/portal/, założyć na niej konto, a następnie złożyć wniosek o Profil Zaufany ePUAP i osobiście (jednorazowo) potwierdzić swoje dane osobowe w jednostkach będących Punktami Potwierdzeń (tj. oddziały ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie oraz konsulaty)

Podpis elektroniczny to mechanizm identyfikujący uczestników wymiany dokumentów drogą elektroniczną.

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. W ten sposób złożony podpis jest pod względem prawnym równoważny z podpisem własnoręcznym.

Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany m.in. do:

 • podpisywania umów
 • składania podań i pism
 • podpisywania faktur elektronicznych
 • składania deklaracji celnych i podatkowych
 • zgłoszeń ubezpieczenia społecznego

Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić w pięciu firmach, tzw. kwalifikowanych podmiotach, świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego. Firmy te są wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra Gospodarki

Aktem prawnym regulującym warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi jest Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r.


Jak wypełnić wniosek CIDEG 4


2. Na formularzu zgodnym z formularzem jak powyżej, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

 • osobiście
 • wysłany listem poleconym (opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, poświadczonym przez notariusza.

Zgodnie z art. 29 ustawy ? o swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Wniosek o wpis do CEIDG składany za pośrednictwem formularza elektronicznego opatrzony jest:

 • podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych,
 • w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia;

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku.

Dane przedsiębiorcy będą widoczne na stronie CEIDG najpóźniej po trzech dniach roboczych od dokonania wpisu.

Wniosek o wpis do CEIDG składany osobiście w dowolnym urzędzie gminy opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

Organ gminy:

 • potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek,
 • potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku,
 • przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego,
 • opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania
 • przesyła wniosek do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

W ramach CEIDG od 1 stycznia 2012 r. działał będzie również rejestr pełnomocnictw. Jego wprowadzenie było od dawna postulowane przez przedsiębiorców. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej znosi obowiązek posługiwania się osobnym pełnomocnictwem, jeśli fakt jego udzielenia został wcześniej uwidoczniony w CEIDG. To rozwiązanie będzie szczególnie przydatne dla pełnomocników występujących w sprawach swoich mocodawców drogą elektroniczną. Zapis o rejestrze pełnomocnictw nie będzie dotyczył spraw prowadzonych na podstawie ustawy ? Ordynacja podatkowa.

Należy jednak pamiętać, że w CEIDG będzie można zamieścić informację o udzielonym pełnomocnictwie. Natomiast samo udzielenie pełnomocnictwa odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej(REGON);
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Wojciech Łaptaś

Kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa

© 2011-2015 MSKIP